Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Plitvička Jezera

Datum: 27.05.2011, Petak
NN br. 58/2011

U Odluci o općinskim porezima (Nar. nov. 15/02. i 19/02. – ispravka i »Županijski glasnik Ličko-senjske županije« br. 04/02.), mijenja se čl. 42. i sada glasi:

»Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na kuće za odmor i poreza na javne površine provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera.
Poslove u svezi utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na tvrtku ili naziv provodi nadležna Porezna uprava.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 2. ovog članka pripada naknada u visini 5% od ukupno naplaćenih prihoda.«

Ova Odluka stupa na snagu 27. svibnja 2011.

Povratak na nove propise