Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Umaga – Umago

Datum: 12.03.2021, Petak
NN br. 26/2021

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o porezima Grada Umaga – Umago (Sl. nov. Grada Umaga – Umago, br. 19/20. i Nar. nov., br. 24/21.).

Odredbe u vezi visine prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju nisu promijenjene.

Ova odluka stupa na snagu 20. ožujka 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise