Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Čabra

Datum: 15.09.2021, Srijeda
NN br. 100/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Odluke o porezima Grada Čabra (Nar. nov., br. 144/20.). Stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju nisu promijenjene.

Ova odluka stupa na snagu 23. rujna 2021., osim odredbi u vezi prireza porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. listopada 2021. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise