Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Borovo

Datum: 19.06.2020, Petak
NN br. 70/2020

U Odluci o porezima Općine Borovo od 16. 6. 2017 god. (Sl. glasnik 7/17. – pročišćeni tekst) u daljnjem tekstu Odluka, članak 3. briše se.

Mijenja se st. 1. u čl. 6. Odluke te isti sada glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6 % na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.«

Ostale odredbe Odluke o porezima Općine Borovo ne mijenjaju se niti se dopunjavaju.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2020. godine.

Povratak na nove propise