Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Datum: 20.05.2020, Srijeda
NN br. 59/2020

      Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (Nar. nov., br. 41A/14., 127/14., 67/15., 119/15., 7/17., 44/17., 120/17., 85/18., 47/19. i 14/20.).

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (Nar. nov., br. 120/16. i 14/17.).

     Ova Odluka stupa na snagu 31. ožujka 2021., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise