Odluka o izmjenama Odluke o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske

Datum: 21.04.2020, Utorak
NN br. 48/2020

      U Odluci o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 33/20.) u točki II. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Ova Odluka primjenjuje se do 18. svibnja 2020. godine.«

U točki IV. riječi: »i primjenjuje se 30. dana« brišu se.

Ova Odluka stupa na snagu 21. travnja 2020. godine.

Povratak na nove propise