Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

Datum: 03.06.2020, Srijeda
NN br. 65/2020

U članku 2. Odluke o lokalnim porezima (Službene novine Grada Pazina, br. 51/17. i Službeni glasnik Općine Motovun, br. 3/18.) briše se točka 1. Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2. u istom članku.

U istoj Odluci brišu se glava »1. Prirez porezu na dohodak« i članci 3. – 5. iste Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2020. godine.

Povratak na nove propise