Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Rugvica

Datum: 27.03.2020, Petak
NN br. 37/2020

      Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o općinskim porezima Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica br. 1/20. i Nar. nov., br. 24/20.).

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica br. 4/17. i 9/17., te Nar. nov., br. 62/17. i 4/18.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021., osim odredbe o ukidanju prireza porezu na dohodak koja stupa na snagu 1. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise