Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Špišić Bukovica

Datum: 17.02.2021, Srijeda
NN br. 16/2021

Izmijenjene su pojedine odredbe Odluke o općinskim porezima općine Špišić Bukovice (Nar. nov., br. 146/20.).

Visina prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju nije promijenjena.

Ova Odluka stupa na snagu 1. ožujka 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise