Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca

Datum: 15.04.2021, Četvrtak
NN br. 40/2021

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o porezima Grada Vinkovaca (Nar. nov., br. 39/17., 132/17. i 140/20.).

Stopa prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju nije promijenjena.

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise