Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina

Datum: 10.04.2024, Srijeda
NN br. 43/2024

U Odluci o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina (Nar. nov., br. 28/16.) mijenja se čl. 4. na način da se u tablici dopuštenih manjkova dodaje novi proces koji glasi:

  1. Uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (UPP-a) Plin nastao isplinjavanjem UPP-a u teretnim spremnicima plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a 2,0 (E/E)

Ova Odluka stupa na snagu 18. travnja 2024.

Povratak na nove propise