Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada Otočca

Datum: 21.04.2021, Srijeda
NN br. 42/2021

U Odluci o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada Otočca (Sl. vj. Grada Otočca 4/17. i 1/18. i Nar. nov., br. 104/17. i 7/18.) briše se odredba prema kojoj pravne i fizičke osobe, za koje se utvrdi da koriste javne površine bez odobrenja nadležnog tijela Grada Otočca, plaćaju porez na korištenje javnih površina u deseterostrukoj svoti od propisane.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise