Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Imotskog

Datum: 27.11.2020, Petak
NN br. 131/2020

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o porezima Grada Imotskog (Sl. gl. Grada Imotskog, br. 3/17. i 4/17.).

Prema Odluci smanjuje se prirez porezu na dohodak s dosadašnjih 12 % na 6 %.

Ova Odluka stupa na snagu 5. prosinca 2020., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. prosinca 2020. Odluka se može vidjeti ovdje

Povratak na nove propise