Odluka o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

Datum: 08.07.2011, Petak
NN br. 78/2011

U Odluci o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (Nar. nov., br. 1/11., 6/11. i 31/11.) čl. 8.a mijenja se i glasi:

»U djelatnosti medicine rada utvrđuje se broj timova u skladu s Mrežom ugovornih subjekata medicine rada.«

Ova Odluka stupa na snagu 8. srpnja 2011.

Povratak na nove propise