Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese

Datum: 17.01.2020, Petak
NN br. 7/2020

       Odlukom se utvrđuju vrste, stope i visina poreza Grada Duge Rese kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

       U Gradu Dugoj Resi uvode se sljedeći porezi:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 4/17. i 11/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise