Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

Datum: 19.06.2020, Petak
NN br. 70/2020

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Brela (u daljnjem tekstu: Općina).

Općini pripadaju sljedeći porezi:

– prirez porezu na dohodak,

– porez na potrošnju,

– porez na kuće za odmor,

– porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o lokalnim porezima Općine Brela i Odluka o porezu na korištenje javnih površina Općine Brela (Glasnik – službeno glasilo Općine Brela, br. 2/19.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise