Odluka o lokalnim porezima Općine Erdut

Datum: 21.10.2022, Petak
NN br. 123/2022

Ovom Odlukom utvrđuju se stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji čine vlastiti izvorni prihod Općine Erdut.

Općini pripadaju prihodi od sljedećih poreza, i to:

  1. prirez porezu na dohodak (5 % kao i do sada),
  2. porez na potrošnju (3%),
  3. porez na kuće za odmor i
  4. porez na korištenje javne površine.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise