Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet

Datum: 21.02.2020, Petak
NN br. 20/2020

      Odlukom o lokalnim porezima Općine Mljet se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Mljet, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

      Općina uvodi sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor i

4. porez na korištenje javnih površina.

      Stupanjem na snagu ove odluke na području Općine Mljet prestaje vrijediti Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet, br. 8/17. i 14/17., odnosno Nar. nov., br. 69/17. i 110/17.).

       Ova Odluka stupa na snagu 29. veljače 2020., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise