Odluka o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka

Datum: 27.11.2019, Srijeda
NN br. 115/2019

     Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: Općina), obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

     Općina uvodi sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Stupanjem na snagu ove odluke na području Općine Župa dubrovačka prestaje vrijediti Odluka o općinskim porezima Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, br. 24/11. i 22/16.).

      Ova Odluka stupa na snagu 5. prosinca 2019., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise