Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama

Datum: 25.02.2022, Petak
NN br. 23/2022

Sva materijalna i nematerijalna prava koja su službenici i namještenici u javnim službama ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 128/17., 47/18., 2/19., 123/19. i 66/20., u daljnjem tekstu: Temeljni kolektivni ugovor), priznavat će se i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Temeljnom kolektivnom ugovoru.

Materijalna prava i druge naknade, ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom isplaćivat će se, nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Temeljnom kolektivnom ugovoru, u visini i na način na koji su ugovorene.

Osnovica za obračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, utvrđuje se u visini od 6.044,51 kuna bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec ožujak 2022., koja se isplaćuje u mjesecu travnju 2022.

Ova Odluka o stupa na snagu 1. ožujka 2022. i važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.

Povratak na nove propise