Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Datum: 23.10.2019, Srijeda
NN br. 101/2019

      Odlukom se propisuju obveznici, postotak, način i rokovi izvješćivanja i održavanja minimalno potrebnog iznosa deviznih potraživanja u odnosu prema deviznim obvezama te devizna potraživanja kojima se održava i devizne obveze na temelju kojih se utvrđuje obveza održavanja minimalno potrebnog iznosa deviznih potraživanja.

      Obveznici su održavanja minimalno potrebnog iznosa deviznih potraživanja u odnosu prema deviznim obvezama:

– kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke,

– podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i

– podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države (u nastavku teksta: banke).

      Devizna potraživanja i obveze banke iskazuju u kunama primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi za pojedini radni dan.

      Banke su obvezne minimalno 17% deviznih obveza održavati deviznim potraživanjima svaki radni dan.

      Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (Nar. nov., br. 132/17. i 12/19.).

      Iznimno od prethodnog stavka, obrasci DP/DO 1, 2 i 3 za listopad 2019. dostavljaju se do 15. studenoga 2019. u skladu s Odlukom o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (Nar. nov., br. 132/17. i 12/19.).

      Banke su prve obrasce DP/DO 1, 2 i 3 u skladu s ovom Odlukom dužne dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci do 13. prosinca 2019. s podacima za studeni 2019.

      Ova Odluka stupa na snagu 4. studenoga 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise