Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

Datum: 04.08.2021, Srijeda
NN br. 87/2021

Odlukom se pobliže uređuju uvjeti i način provedbe supervizije kreditnih institucija, postupak izricanja supervizorskih mjera i obveze tijela kreditne institucije tijekom i nakon supervizije.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera (Nar. nov., br. 23/14. i 55/14.), a svi postupci supervizije i nadzora započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se prema odredbama stare Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu 12. kolovoza 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise