Odluka o objavljivanju Izmjene i dopune dijela 4b. Kodeksa etike za profesionalne računovođe za potrebe usklađivanja s pojmovima i konceptima iz Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen)

Datum: 24.02.2021, Srijeda
NN br. 19/2021

Objavljuju se Izmjene i dopune dijela 48. Kodeksa etike za profesionalne računovođe za potrebe usklađivanja s pojmovima i konceptima iz Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen), izdanje siječanj 2020., koji je pripremio Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) i u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovoda (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora uz odobrenje IF AC-a prevela na hrvatski jezik.

Ove Izmjene i dopune mogu se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise