Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti)

Datum: 03.06.2020, Srijeda
NN br. 65/2020

Objavljen je Kodeks etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2018., kojega je pripremio Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA), u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora uz odobrenje IFAC-a prevela na hrvatski jezik.

Kodeks se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise