Odluka o objavljivanju Međunarodne smjernice revizijske prakse 1000 - Posebna razmatranja u reviziji financijskih instrumenata, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3410 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja o izvješćima o stakleničkim plinovima, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt, Međunarodnog standarda za povezane usluge 4410 (izmijenjen) - Angažmani za kompilacije

Datum: 07.02.2022, Ponedjeljak
NN br. 17/2022

Objavljuju se međunarodna smjernica i međunarodni standardi koje je pripremio Međunarodni odbor za standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB) i u izvorniku, kao sastavni dio Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, other Assurance, and Related Services Pronouncements, edition 2018, objavila Međunarodna federacija računovođa (IFAC), a Hrvatska revizorska komora, uz odobrenje IFAC-a, prevela na hrvatski jezik:

  1. Međunarodna smjernica revizijske prakse 1000 – Posebna razmatranja u reviziji financijskih instrumenata
  2. Međunarodni standard za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3410 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja o izvješćima o stakleničkim plinovima
  3. Međunarodni standard za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt
  4. Međunarodni standard za povezane usluge 4410 (izmijenjen) – Angažmani za kompilacije.

Ova Odluka može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise