Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje

Datum: 23.10.2019, Srijeda
NN br. 101/2019

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Bukovlje, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza, kao i način njihovog obračuna i plaćanja u skladu s Zakonom o lokalnim porezima.

      Općinski porezi Općine Bukovlje su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje od 1. kolovoza 2019. godine (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 16/19.).

      Ova Odluka stupa na snagu 13. rujna 2019., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. prosinca 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise