Odluka o općinskim porezima Općine Dvor

Datum: 25.03.2020, Srijeda
NN br. 36/2020

      Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Dvor, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu navedenih poreza.

      Porezi Općine Dvor su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor i

4. porez na korištenje javnih površina.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Dvor (Službeni vjesnik, br. 49/17., 72/17. i 49/18.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise