Odluka o općinskim porezima Općine Ervenik

Datum: 08.07.2022, Petak
NN br. 79/2022

Odlukom se utvrđuju vrste lokalnih poreza koji se uvode za područje Općine Ervenik, visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, visinu poreza na kuće za odmor i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, poreza na korištenje javnih površina i porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Općinski porezi su:

  1. prirez porezu na dohodak (3 %)
  2. porez na potrošnju (3 %)
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima i prirezu na dohodak Općine Ervenik (Nar. nov., br. 9/12.).

Ova Odluka stupa na snagu 16. srpnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise