Odluka o općinskim porezima Općine Luka

Datum: 16.10.2019, Srijeda
NN br. 98/2019

     Odlukom o općinskim porezima se utvrđuju vrste poreza koje pripadaju Općini Luka i koje su prihod proračuna Općine Luka, visina poreza, obveznici i porezne stope te nadležnost u obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza.

     Porezi Općine Luka su:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor,

4. Porez na korištenje javnih površina.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o Općinskim porezima (Glasnik Zagrebačke županije, br. 2/02.) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Luka (Glasnik Zagrebačke županije, br. 10/02. i Nar. nov., br. 65/02.).

      Ova Odluka stupa na snagu 5. listopada 2019., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. studenog 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise