Odluka o općinskim porezima Općine Petlovac

Datum: 06.12.2019, Petak
NN br. 119/2019

      Odlukom se utvrđuju stope, visina, način obračunavanja, plaćanje, Općinskih poreza i prireza koji su vlastiti izvor prihoda Općine.

      Općinski porezi plaćaju se na području Općine Petlovac prema odredbama Zakona o lokalnim porezima, i to:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim prirezima i porezima Općine Petlovac (Nar. nov., br. 119/01.).

      Ova Odluka stupa na snagu 14. prosinca 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise