Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

Datum: 07.11.2019, Četvrtak
NN br. 107/2019

      Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Trnovec Bartolovečki, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, te visina poreza i način obračuna i plaćanja općinskih poreza u skladu s odredbama Zakona o lokalnim porezima.

      Općinski porezi su:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Nar. nov., br. 40/17., Ispravak 91/17., 110/17., 3/19. i Ispravak 8/19.) i (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 19/17. – Ispravak broj 50/17., 62/17. 101/18. i Ispravak 1/19.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise