Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija

Datum: 23.09.2022, Petak
NN br. 110/2022

Odlukom se pobliže propisuju način i opseg primjene zahtjeva vezanih uz izradu plana oporavka kreditne institucije, sadržaj plana oporavka te način i rokovi dostave.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija (Nar. nov., br. 78/14. i 67/15.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise