Odluka o porezima Grada Kraljevice

Datum: 02.12.2020, Srijeda
NN br. 133/2020

Odlukom se utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koje pripadaju Gradu Kraljevici.

Gradski porezi jesu:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o porezima Grada Kraljevice (Sl. nov. Grada Kraljevice, br. 2/17. i 7/17.). te Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Kraljevice (Nar. nov.,br. 25/17., Sl. nov. Grada Kraljevice, br. 2/17.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise