Odluka o porezima Grada Opatije

Datum: 12.08.2020, Srijeda
NN br. 91/2020

Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Opatiji, stope i visine poreza, način obračuna i plaćanja poreza, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Stupanjem na snagu Odluke iz čl. 12. st. 1. Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o porezima Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 37/11., 5/12., 7/13., 11/17. i 32/19.) i Odluka o porezu na potrošnju (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 29/19.). Stupanjem na snagu čl. 3. Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o prirezu porezu na dohodak (Nar. nov., br. 126/07. i 125/19.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, osim članka 3. Odluke kojim je propisana visina stope prireza porezu na dohodak koji stupa na snagu i primjenjuje se 1. rujna 2020. godine. Odluka se može vidjeti ovdje

Povratak na nove propise