Odluka o porezima Grada Umaga – Umago

Datum: 10.03.2021, Srijeda
NN br. 24/2021

Odlukom se utvrđuju porezi Grada Umaga – Umago, te propisuju stope, visina poreza, način obračuna, način i uvjeti plaćanja i drugi elementi za njihovo utvrđivanje i naplatu.

Visina prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju nije promijenjena.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Umaga – Umago (Sl. nov. Grada Umaga, br. 17/19.).

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje .

Povratak na nove propise