Odluka o porezima Grada Virovitice

Datum: 15.01.2020, Srijeda
NN br. 5/2020

     Odlukom se utvrđuju vrste lokalnih poreza, stopa i visina poreza, koji su prihod proračuna Grada Virovitice (u daljnjem tekstu: Grad).

     Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Virovitice (Nar. nov., br. 65/17. i 132/17., Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 8/17. i 13/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise