Odluka o porezima Grada Vrlike

Datum: 15.01.2020, Srijeda
NN br. 5/2020

      Odlukom se utvrđuju  vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja poreza Grada Vrlike u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.).

       Porezi Grada Vrlike su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o porezima Grada Vrlike (Nar. nov., br. 02/02.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise