Odluka o porezima Grada Vrlike

Datum: 21.02.2020, Petak
NN br. 20/2020

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza Grada Vrlike, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokanim porezima (Nar. nov., br. 115/16.).

      Porezi Grada Vrlike su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuću za odmor.

       Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Vrlike objavljena u Službenom glasniku Grada Vrlike br. 08/19. i Nar. nov., br. 05/20.

       Ova Odluka stupa na snagu 20. veljače 2020., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise