Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec

Datum: 11.03.2020, Srijeda
NN br. 27/2020

Odlukom se utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Općini Gornji Kneginec (dalje: Općina).

Općini pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec (Nar. nov., br. 74/17. i 117/17.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise