Odluka o porezima Općine Pirovac

Datum: 17.11.2020, Utorak
NN br. 127/2020

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, stope i visina poreza koji pripadaju Općini Pirovac te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Pirovac (Nar. nov., br. 74/17. i 118/17., i Sl. vj. Šibensko-kninske županije, br, 8/17. i 13/17.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021., osim odredbe u vezi prireza porezu na dohodak koja stupa na snagu i primjenjuje se od 1. prosinca 2020. Odluka se može vidjeti ovdje

Povratak na nove propise