Odluka o porezima Općine Vidovec

Datum: 04.03.2020, Srijeda
NN br. 24/2020

Odlukom se utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Općini Vidovec (dalje: Općina).

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Vidovec (Nar. nov. br. 70/17. i 2/18.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise