Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura

Datum: 12.09.2022, Ponedjeljak
NN br. 105/2022

Odlukom se uređuje predopskrba banaka gotovim novcem eura, sadržaj ugovora o predopskrbi, obvezan sadržaj ugovora o posrednoj predopskrbi, sadržaj izjave o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi, sadržaj početnih paketa eurokovanica i uvjeti opskrbe početnim paketima eurokovanica, način i rokovi izvješćivanja o predopskrbi banaka, apoenska struktura za isplatu euronovčanica na bankomatima za razdoblje koje nije duže od tri mjeseca od dana uvođenja eura i druga pitanja u vezi s predopskrbom gotovim novcem eura.

Ova Odluka stupa na snagu 15. rujna 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise