Odluka o prestanku važenja Odluke o kontnom planu za kreditne institucije

Datum: 01.09.2021, Srijeda
NN br. 96/2021

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kontnom planu za kreditne institucije (Nar. nov., br. 104/17. i 23/19.).

Ova Odluka stupa na snagu 9. rujna 2021. godine.

Povratak na nove propise