Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu, u Razdjelu 095 Ministarstvo uprave, na Aktivnosti A830002 Stručno osposobljavanje državnih službenika

Datum: 13.05.2011, Petak
NN br. 54/2011

Sredstva osigurana u Državnom proračunu RH za 2011. objavljena su u Narodnim novinama broj 140/10., a u Razdjelu 095 Ministarstvo uprave, na Aktivnosti A830002 Stručno osposobljavanje državnih službenika, planirana na sljedećim podskupinama računa:

321

Naknade troškova zaposlenima

300.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

100.000,00

323

Rashodi za usluge

1.100.000,00

prenose se u ukupnoj svoti od 1.500.000,00 kuna Državnoj školi za javnu upravu. Prenesena sredstva Državna škola za javnu upravu koristit će u skladu sa svojim financijskim planom, a Ministarstvo uprave se ovlašćuje da obavi prijenos sredstava u skladu s točkom I. ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu 12. svibnja 2011.

Povratak na nove propise