Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Datum: 29.04.2020, Srijeda
NN br. 52/2020

Stavlja se izvan snage Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara (Nar. nov., br. 62/17., 35/19. i 127/19. i Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 3/17., 2/19. i 8/19.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2020. godine.

Povratak na nove propise