Odluke jedinica lokalne samouprave u vezi lokalnih poreza

Datum: 18.12.2020, Petak
NN br. 141/2020

U ovom broju Narodnih novina objavljene su odluke nekih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave u skladu s čl. 21. i 40. Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.). U nastavku se navode te odluke i bitne promjene koje one donose:

Promjene u vezi obračuna i plaćanja prireza poreza na dohodak u primjeni su od 1. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise