Odluke jedinica lokalne samouprave u vezi lokalnih poreza

Datum: 23.12.2020, Srijeda
NN br. 144/2020

U ovom broju Narodnih novina objavljene su odluke nekih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave u skladu s čl. 21. i 40. Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.). U nastavku se navode te odluke i bitne promjene koje one donose:

• Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Čakovca - ukinut je prirez porezu na dohodak

• Odluka o porezima Grada Čabra

• Odluka o gradskim porezima Grada Makarske

Promjene u vezi obračuna i plaćanja prireza poreza na dohodak u primjeni su od 1. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise