Odluke jedinica lokalne samouprave u vezi lokalnih poreza

Datum: 24.12.2020, Četvrtak
NN br. 145/2020

U ovom broju Narodnih novina objavljene su odluke nekih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave u skladu s čl. 21. i 40. Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.). U nastavku se navode te odluke i bitne promjene koje one donose:

  • Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Čazme - prirez porezu na dohodak smanjuje se s 10 % na 5 %
  • Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Šibenika - porez na potrošnju snižava se s 3 % na 1,5 %
  • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Zaprešića - od 1. siječnja ukida se porez na potrošnju.
  • Odluka o lokalnim porezima Općine Medulin
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Zadvarje - ukida se prirez porezu na dohodak.

Promjene u vezi obračuna i plaćanja prireza poreza na dohodak i poreza na potrošnju u primjeni su od 1. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise