Odluke jedinica lokalne samouprave u vezi lokalnih poreza

Datum: 30.12.2020, Srijeda
NN br. 147/2020

U ovom broju Narodnih novina objavljene su odluke nekih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave u skladu s čl. 21. i 40. Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.). U nastavku se navode te odluke i bitne promjene koje one donose:

  • Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca
  • o Prirez porezu na dohodak smanjuje se s 10 % na 7 %

  • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Novske
  • o Prirez porezu na dohodak smanjuje se s 10 % na 8 %

    o Porez na potrošnju smanjuje se s 3 % na 1 %.

  • Odluka o općinskim porezima Općine Visoko

Promjene u vezi obračuna i plaćanja prireza poreza na dohodak i poreza na potrošnju u primjeni su od 1. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise