Održavanje i nadogradnja informatičkog sustava u inozemstvu

Datum: 03.10.2008, Petak
Klasa: 410-01/08-01/973
Davatelj: Porezna uprava

U dopisu što nam ga je dostavila B. P. CROATIA d.d., zatraženo je tumačenje u svezi s mjestom oporezivanja porezom na dodanu vrijednost u slučaju kada usluge održavanja i nadogradnje informatičkog sustava na serveru u Italiji hrvatskoj banci obavlja inozemno informatičko društvo u inozemstvu, odnosno je li hrvatska banka obvezna obračunati porez na dodanu vrijednost na te usluge?

Mišljenja su da navedene usluge podliježu oporezivanju prema mjestu gdje su usluge obavljene, sukladno odredbama članka 5. stavak 4. točka 3b. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), kao usluge koje se obavljaju na pokretnim fizičkim dobrima. Navode da tome u prilog ide mišljenje Porezne uprave, Središnjeg ureda, klasa: 410-19/04-01/248, ur.broj: 513-07-21-01-01/04-2 od 15. rujna 2004.

Naše je mišljenje da se u predmetnom slučaju ne može primijeniti mišljenje na koje se poziva podnositelj upita, a koje se odnosi na specifičnu situaciju kada usluge održavanja softvera hrvatski poduzetnik u tuzemstvu obavlja domaćem društvu (po nalogu inozemnog poduzetnika) stoga što se u predmetnom slučaju radi o uslugama koje inozemni poduzetnik u inozemstvu obavlja tuzemnom poduzetniku.

Da bi se odredilo oporezuje li se usluga s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost potrebno je, prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odrediti mjesto oporezivanja takve usluge. Odredbama članka 5. stavak 3. toga Zakona propisno je da se mjestom obavljanja usluga smatra sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Prema odredbi članka 5. stavak 5. Zakona, iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako je primatelj jedne od usluga iz stavka 6. toga članka poduzetnik, tada se smatra da je usluga obavljena tamo gdje je sjedište poduzeća primatelja.

Usluge elektronske obrade podataka, odnosno usluge održavanja i nadogradnje softvera koje inozemni poduzetnik obavi tuzemnom poduzetniku oporezive su prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 4. i 5., a u svezi s člankom 5. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, prema sjedištu poduzeća primatelja tih usluga.

Odredbom članka 5. stavak 6. točka 5. Zakona i članka 33b. stavak 8. točka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.) propisano je da se usluge ustupanja informacija i ustupanje softvera oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

Naše je mišljenje da je, sukladno navedenom, usluga održavanja kao i nadogradnje informatičkog sustava (softvera), što ih za hrvatsku banku obavlja inozemno informatičko društvo u inozemstvu, usluga oporeziva prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost budući da je sjedište poduzeća primatelja u tuzemstvu. Na navedeno se, na odgovarajući način može primijeniti i mišljenje Porezne uprave – Središnjeg ureda klasa: 410-19/07-01/28, ur.broj: 513-07-21-01/07-2 od 5. prosinca 2007. kao i mišljenja na koja se ukazuje u njemu.

U slučaju održavanja hardvera riječ je o uslugama koje su oporezive prema odredbi članka 5. stavak 4. točka 3c. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Članak 19. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisuje da je domaći poduzetnik obvezan obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost kada mu inozemni poduzetnik obavi uslugu na način i u rokovima propisanim tim Zakonom. Budući da je u konkretnom slučaju sjedište društva primatelja usluge u Republici Hrvatskoj tuzemni poduzetnik obvezan je, temeljem odredbe članka 19. stavak 2. Zakona, obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost na usluge koje mu je obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu.

Povratak na mišljenja